۱۳۹۸-۰۷-۱۰

معرفی تنش زدایی ارتعاشی

معرفی تنش زدایی ارتعاشی (Vibratory Stress Relief)     تنش پسماند (residual stress) تنش پسماند تنشی است که قطعات در حالتی که بار خارجی بر روی […]